EN | TR

Araştırma Alanları

  • Yer Hizmetleri
Bu alanda yapılan çalışmalar yer hizmeti şirketlerinin organizasyon yapısı, yolcu hizmetleri, ramp hizmetleri, yük kontrol, haberleşme ve uçuş operasyon faaliyetleri, kargo hizmetleri, güvenlik hizmetleri konularına odaklanmaktadır.
 
  • Havayolu Taşımacılığı
Havayolu işletmeleri ile ilgili çalışmalar bu alandaki araştırmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Havayolu işletmelerinin organizasyon yapısı, örgütsel davranışı ve kültürü, performans göstergeleri üzerine odaklanan çok sayıda araştırma mevcuttur.
 
  • Havaalanı Sektörü
Havaalanları günümüzde ticari potansiyeli oldukça yüksek olan ve ülke ekonomilerine önemli sosyo-ekonomik katkılar sağlayan bir sektörü oluşturmaktadır. Buna paralel olarak havaalanlarının işletim ve yönetim türleri, sahiplik yapıları, kamu-özel iş birliği modelleri, performans göstergeleri, gelir ve gider yapıları üzerine yoğunlaşan çok sayıda araştırma bulunmaktadır.
 
  • Havacılık Bilgi Teknolojileri
Havacılıkta bilgi teknolojilerinin kullanımı hem işletmelerin performanslarını hem de müşteri memnuniyetini çeşitli şekillerde etkilemektedir. Gelişmiş teknolojilerin havacılık sektöründe kullanımının etkileri üzerine çok sayıda çalışma yapılmaktadır.
 
  • Havacılıkta Emniyet ve Kalite Yönetim Sistemleri
Hava taşımacılığı faaliyetlerinin emniyetli, güvenli ve etkin bir şekilde yapılması için uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok düzenleme getirilmiştir. Emniyet Yönetim Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi hava taşımacılığının emniyetli, güvenli ve etkin bir şekilde sürdürülmesi için işletmeler tarafından benimsenen özgün standartlar sunar. Yönetim sistemlerinin işletme performansına etkisi üzerine yapılan çalışmalar bu sistemlerin sektöre katkısını göstermektedir.
 
  • Havacılık Finansmanı
Havaalanı ve havayolu işletmelerinin finansman yapıları, gelir-gider ve maliyetleri ile ilgili unsurlar ve bunlar arasındaki ilişkiler bu alanda ele alınan konulardandır.